Strona główna

Dlaczego zaufać właśnie nam?

„BKiP” jest firmą outsourcingową świadczącą kompleksowe usługi w zakresie administracji kadr i płac. Dostarczamy sprawdzone rozwiązania z zakresu obsługi kadrowo-płacowej. Oferujemy najwyższy standard w ramach outsourcingu kadr i płac, a także optymalizację i ograniczanie kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników m.in. naliczanie list płac, prowadzenie akt osobowych pracowników, umów oraz innych dokumentów kadrowych. • W ramach obsługi płacowej oferujemy pełen zakres czynności, w tym naliczanie płac, odpraw, odszkodowań, składek ZUS, podatku dochodowego. Dzięki naszemu skutecznemu rozwiązaniu zarządzania obsługą płacową jesteśmy w stanie zredukować koszty przy jednoczesnym całkowitym przejęciu odpowiedzialności za obsługę płacową począwszy od zgłaszania i wyrejestrowania pracowników w ZUS, rozliczania umów cywilno-prawnych, przygotowywania rocznych deklaracji do Urzędu Skarbowego czy też dostarczania danych i udzielania wyjaśnień w sprawach objętych świadczoną usługą w toku kontroli ZUS-u i Urzędu Skarbowego.

O NAS

Nasza firma to zespół wykwalifikowanych specjalistów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz kadr i płac, posiadających długoletnią praktykę w firmach produkcyjnych i usługowych.
W ramach świadczonych usług przez BKiP Nasz Klient otrzymuje pewność i bezpieczeństwo wynikające z przestrzegania obowiązującego prawa pracy , zachowaniem wymaganych terminów oraz możliwość obniżenia kosztów. Przyjmując wypracowane przez lata procedury oraz zatrudniając doświadczonych pracowników koncentrujemy się na zapewnieniu naszym Klientom obsługi dokładnie dostosowanej do ich wymogów i potrzeb. Współpraca polega na częściowym lub całkowitym przeniesieniu tych zadań poza spółkę.

Misją firmy jest kompleksowe i odpowiedzialne wspieranie Klientów.

Wyznawane przez nas wartości:
1. FACHOWOŚĆ –  Zatrudniamy najlepszych.

2. PUNKTUALNOŚĆ –  Zawsze na czas. Deklaracje, raporty na czas znajdą się zarówno u Klienta, jak i w odpowiednich urzędach. Tak jak pieniądze na kontach obsługiwanych pracowników.

3.AMBICJA –  Po prostu – chcemy być najlepsi!

Szerokie kompetencje i praktyczna znajomość aktualnych przepisów, a także doświadczenie zdobyte podczas zakończonych sukcesem wielu wdrożeń, stanowią gwarancję realizacji umów zgodnie z wymogami i oczekiwaniami partnerów.

Nowoczesna sieć informatyczna oraz najnowsze oprogramowanie, umożliwiają nam świadczenie usług bez względu na lokalizację siedziby klienta. Nasi Klienci mają możliwość dostępu do swoich danych 24 godziny na dobę poprzez Internet.

ADMINISTRACJA PŁAC

Terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzeń to kolejny obowiązek wynikający z zatrudniania pracowników.

Zakres oferowanych usług :

 • Naliczanie wynagrodzeń wraz z dodatkowymi świadczeniami zgodnie z regulaminem pracy i wynagrodzeń oraz przepisami prawa pracy
 • Sporządzanie listy płac ( umowy o pracę, umowy zlecenie)
 • Realizowanie przelewów wynagrodzeń oraz zobowiązań
 • Naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy z powodu : choroby, macierzyństwa, urlopu wychowawczego, urlopu ojcowskiego itp.
 • Przygotowanie pasków wypłat
 • Rozliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Rozliczanie i sporządzanie rachunków dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych
 • Realizacja czynności związanych z zajęciem wynagrodzeń
 • Przygotowanie i przekazywanie do ZUS deklaracji ZUS DRA wraz z imiennymi raportami
 • Przygotowanie rocznych informacji dla pracowników o wysokości składek  ( ZUS RMUA )
 • Sporządzanie deklaracji rocznych o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R, PIT 8AR)
 • Sporządzanie deklaracji ZUS IWA
 • Przygotowanie dokumentów związanych z ustalaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego (Z-3, N-10, N-7)
 • Sporządzanie i wysyłanie deklaracji PFRON
 • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-11 oraz dystrybucja do właściwych Urzędów Skarbowych i pracowników

Korzyści naszych Klientów:

 • obniżenie kosztów
 • zwiększenie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych
 • podniesienie jakości obsługi

ZEWNĘTRZNA ADMINISTRACJA KADRAMI

Zewnętrzna administracja kadr wiąże się przede wszystkim z przygotowaniem i właściwym  prowadzeniem wymaganej prawem dokumentacji pracowniczej.

Firma „BKiP” podejmując się prowadzenia działu kadr w imieniu Klienta bierze pełną odpowiedzialność za realizację zadań, do których m. in. należą:

Zakres oferowanych usług:

 • Prowadzenie teczek osobowych pracowników
 • Sporządzanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy: umowy o pracę, aneksy do umów o pracę, porozumienia zmieniające, wypowiedzenia zmieniające
 • Sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem na podstawie umów cywilnoprawnych, kontraktów menadżerskich, umów agencyjnych jak również umów o dzieło.
 • Sporządzanie dokumentów związanych z rozwiązywaniem stosunków pracy: wypowiedzenia umów o pracę, świadectwa pracy
 • Prowadzenie i monitorowanie upływu ważności badań lekarskich i szkoleń BHP
 • Rejestracja w ZUS pracowników ( dokumenty typu:  ZUS ZUA, ZUS ZCNA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA )
 • Prowadzanie ewidencji urlopowej, naliczanie urlopów wypoczynkowych dla pracowników oraz urlopów dodatkowych
 • Prowadzenie ewidencji nieobecności : urlopy, zwolnienia lekarskie
 • Sporządzanie raportów i zestawień kadrowych
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie zatrudnienia
 • Sporządzanie i dostarczanie pracownikom informacji o zatrudnieniu i zarobkach
 • Ustalanie uprawnień do wypłaty odpraw emerytalnych, rentowych, z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn niedotyczących pracowników
 • Sporządzanie raportów kosztowych związanych z zatrudnieniem w poszczególnych pionach przedsiębiorstwa
 • Udział w kontrolach uprawnionych organów PIP, ZUS, przygotowywanie raportów pokontrolnych
 • Kontakty z Urzędem Skarbowym, zakładem ubezpieczeń społecznych w zakresie wyjaśniania i weryfikacji naliczonych składek
 • Doradztwo z zakresu prawa pracy
 • Audyt prawidłowości prowadzonej dokumentacji pracowniczej

e-Pracownik aplikacja do zarządzania czasem pracy i urlopami 

 • planowanie i zatwierdzanie urlopów wypoczynkowych i delegacji

elektroniczne akta

 • Stały dostęp on-line do dokumentacji gromadzonej w teczkach personalnych pracowników.

Korzyści Naszych Klientów:

 • obniżenie kosztów
 • zwiększenie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych
 • podniesienie jakości obsługi

DODATKOWE USŁUGI

  • Opracowanie Regulaminów Pracy, Wynagradzania lub ZFŚS;
  • Przygotowanie oświadczeń kadrowych w wersji anglojęzycznej;
  • Audyt dokumentacji pracowniczej;
  • Przygotowanie dodatkowych, niestandardowych dokumentów kadrowych (np:. umowy pożyczki pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, dofinansowania nauki itp.)
  • Przygotowanie wniosków o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami w ZUS lub podatkami US;
  • Przygotowanie i wysłanie zgłoszenia Pracodawcy do PIP, ZUS, PFRON;
  • Weryfikacja dokumentacji kadrowo-płacowej, przegląd rozliczeń podatkowych, składek ubezpieczeniowych z okresu nie objętego umową;
  • Korekty ZUS

Na życzenie naszych Klientów BKiP dostarcza usługę polegającą na dokonywaniu korekt ZUS w dokumentach zgłoszeniowych i rozliczeniowych. Korekty wykonujemy na podstawie dokumentów dostarczonych przez Klienta (pliki KEDU, dane z list płac itp.).

Nasza oferta w tym zakresie obejmuje:
• sporządzanie korekt deklaracji zgłoszeniowych ZUS na podstawie dokumentu WDR lub nieprawidłowości stwierdzonych przez Klienta;
• sporządzanie korekt deklaracji rozliczeniowych ZUS na podstawie dokumentu WDR lub nieprawidłowości stwierdzonych prze Klienta;
• sporządzanie korekt dokumentacji na podstawie decyzji ZUS o konieczności zwrotu nadpłaconych składek z tytułu przekroczenia 30-krotności oraz rozliczenie należnego zwrotu dla pracownika i płatnika składek;
• sporządzanie korekt na podstawie odrębnych decyzji pokontrolnych.

Korzyści naszych Klientów:

 • skorzystanie z wiedzy specjalistów bez konieczności zatrudniania ich na etat
  • uzyskanie rozwiązań uwzględniających specyfikę przedsiębiorstwa
  • zapewnienie zgodności dokumentów i regulacji z wymogami prawa i najwyższymi standardami      branżowymi

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY

Usługa świadczona przez „BKiP” uwolni Państwa od obowiązku pamiętania o wszelkich formalnościach, terminach związanych z zobowiązaniami wobec pracowników i instytucji publiczno – prawnych, pozwoli skoncentrować się na rozwoju Państwa firmy i przyniesie wymierne korzyści finansowe.

Korzyści dla firm:

 • Obniżenie kosztów związanych z obsługą kadrowo-płacową
 • Wygoda i bezpieczeństwo-w związku z ciągłymi zmianami w prawie pracy czy podatkowych
 • Przeniesienie pełnej odpowiedzialności na nas
 • Poufność wynagrodzeń
 • Ochrona danych osobowych
 • Dostęp do fachowej wiedzy i doświadczenia wysokiej klasy specjalistów
 • Oszczędność na wydatkach związanych ze szkoleniami działu kadr i płac
 • Terminowość, pewność że wynagrodzenia będą naliczone prawidłowo i na czas
 • Wsparcie podczas kontroli zewnętrznych.

Przedstawiona  przez nas forma współpracy pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracy  oraz bardziej precyzyjną kontrolę kosztów .
Zlecacie Państwo czynności za konkretną cenę nie martwiąc się o ewentualne zwolnienia lekarskie pracownika, konieczność pracy w godzinach  nadliczbowych w przypadku wytężonych okresów pracy.
Podejmując współprace z „BKiP” za  niewielkie pieniądze uzyskujecie pewność, że od tej pory dokumenty powstające w Waszej firmie są sporządzone poprawnie pod względem merytoryczno-prawnym.

KONTAKT

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy kontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

BKiP” Edyta Latkowska
Al. Solidarności 155
Warszawa
tel kom.:  606-416-720
www.biuro-kadry.pl
edyta.latkowska@biuro-kadry.pl