Obsługa kadr

Obsługa kadr

Zakres oferowanych usług:

 • Prowadzenie teczek osobowych pracowników;
 • Sporządzanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy: umowy o pracę, aneksy do umów o pracę, porozumienia zmieniające, wypowiedzenia zmieniające;
 • Sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem na podstawie umów cywilnoprawnych, kontraktów menadżerskich;
 • Sporządzanie dokumentów związanych z rozwiązywaniem stosunków pracy: wypowiedzenia umów o pracę, świadectwa pracy;
 • Prowadzenie i monitorowanie upływu ważności badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • Rejestracja w ZUS pracowników ( dokumenty typu:  ZUS ZUA, ZUS ZCNA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA );
 • Prowadzanie ewidencji urlopowej, naliczanie urlopów wypoczynkowych dla pracowników oraz urlopów dodatkowych;
 • Prowadzenie ewidencji nieobecności: urlopy, zwolnienia lekarskie;
 • Sporządzanie raportów i zestawień kadrowych;
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie zatrudnienia;
 • Sporządzanie i dostarczanie pracownikom informacji o zatrudnieniu i zarobkach;
 • Ustalanie uprawnień do wypłaty odpraw emerytalnych, rentowych, z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn niedotyczących pracowników;
 • Sporządzanie raportów kosztowych związanych z zatrudnieniem w poszczególnych pionach przedsiębiorstwa;
 • Udział w kontrolach uprawnionych organów PIP, ZUS, przygotowywanie raportów pokontrolnych;
 • Kontakty z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie wyjaśniania i weryfikacji naliczonych składek;
 • Doradztwo z zakresu prawa pracy;
 • Audyt prawidłowości prowadzonej dokumentacji pracowniczej.

Korzyści Naszych Klientów:

 • obniżenie kosztów;
 • zwiększenie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych;
 • podniesienie jakości obsługi.