Administracja kadr

Zewnętrzna administracja kadr wiąże się przede wszystkim z przygotowaniem i właściwym  prowadzeniem wymaganej prawem dokumentacji pracowniczej.

Firma „BKiP” podejmując się prowadzenia działu kadr w imieniu Klienta bierze pełną odpowiedzialność za realizację zadań, do których m. in. należą:

Zakres oferowanych usług:

 • Prowadzenie teczek osobowych pracowników
 • Sporządzanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy: umowy o pracę, aneksy do umów o pracę, porozumienia zmieniające, wypowiedzenia zmieniające
 • Sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem na podstawie umów cywilnoprawnych, kontraktów menadżerskich, umów agencyjnych jak również umów o dzieło.
 • Sporządzanie dokumentów związanych z rozwiązywaniem stosunków pracy: wypowiedzenia umów o pracę, świadectwa pracy
 • Prowadzenie i monitorowanie upływu ważności badań lekarskich i szkoleń BHP
 • Rejestracja w ZUS pracowników ( dokumenty typu:  ZUS ZUA, ZUS ZCNA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA )
 • Prowadzanie ewidencji urlopowej, naliczanie urlopów wypoczynkowych dla pracowników oraz urlopów dodatkowych
 • Prowadzenie ewidencji nieobecności : urlopy, zwolnienia lekarskie
 • Sporządzanie raportów i zestawień kadrowych
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie zatrudnienia
 • Sporządzanie i dostarczanie pracownikom informacji o zatrudnieniu i zarobkach
 • Ustalanie uprawnień do wypłaty odpraw emerytalnych, rentowych, z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn niedotyczących pracowników
 • Sporządzanie raportów kosztowych związanych z zatrudnieniem w poszczególnych pionach przedsiębiorstwa
 • Udział w kontrolach uprawnionych organów PIP, ZUS, przygotowywanie raportów pokontrolnych
 • Kontakty z Urzędem Skarbowym, zakładem ubezpieczeń społecznych w zakresie wyjaśniania i weryfikacji naliczonych składek
 • Doradztwo z zakresu prawa pracy
 • Audyt prawidłowości prowadzonej dokumentacji pracowniczej

Korzyści Naszych Klientów:

 • obniżenie kosztów
 • zwiększenie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych
 • podniesienie jakości obsługi